Print

Svenska » Home » EX-Normer

Normer inom Ex-miljö.

Att välja rätt utrustning för installation i Explosionsfarlig miljö kräver kunskap!

Valet styrs utav områdets upprättade klassningsplan /dokumentation.

Ansvarig för anläggningens verksamhet är också ansvarig för att riskbedömning och klassningsplan upprättas och att installation utföres i enlighet med upprättad dokumentation.

STEG 1 – Riskbedömning : 

Ansvariga myndigheter är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Arbetsmiljöverket .

Länktips :

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap : http://www.msb.se/ Arbetsmiljöverket:  http://www.av.se/

STEG 2 – Klassning och upprättande av dokumentation/explosionsskyddsdokument :

Klassning utföres av den som har nödvändiga kunskaper om anläggningens verksamhet och om ATEX- direktiven. Klassningen resulterar i upprättande av klassningsplan samt dokumentation.  

Klassningsplan indelar området i zoner .

Gas:
Zon 0, 1, 2.
Är området klassat för gas skall installerad utrustning vara märkt med okstaven "G” (gas) och  kategori  motsvarande aktuell zon , kategori  1 för zon 0, ategori  2 för zon 1, kategori  3 för zon 2. Dessutom skall gasgrupp (IIA,IIB,IIC) och temperaturklass(T1-T6) överensstämma med klassningsplan.

Länktips:

Lathund, Ex-plansch : 
Basic of Explosion Protection

Damm:
Zon 20, 21, 22.
Är området klassat för damm skall installerad utrustning vara märkt med bokstaven ”D”  (dust, damm) och kategori motsvarande aktuell zon, kategori 1 för zon 20, kategori 2 för zon 21 och kategori 3 för zon 22. Dessutom skall angiven maximal yttemperatur inte stå i konflikt med dammets glöd/tändtemperatur.

Länktips :

Lathund, Ex-plansch:
 ”Basic of Dust Explosion protection

ATEX
Kort bakgrund :
I början av 90-talet såg man över Ex-skyddet inom EU. Man fann stora brister och skillnader!                    Beslut togs om att undanröja handelshinder, ta bort nationella avvikelser samt höja säkerheten inom hela EU. Detta resulterade i ATEX direktiven 94/9/EC (produkt/utrustningsdirektivet) samt 99/92/EC (arbetsmiljödirektivet). Såväl elektrisk som icke elektrisk utrustning omfattas av ATEX direktiven.

Länk:   http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/atex/index_en.htm

I Sverige

ATEX direktiven är infört i svensk lagstiftning genom Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2003:3 ,

Räddningsverkets föreskrift SRVFS 2004:7 samt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.

Länkar:

Arbetsmiljöverket:  http://www.av.se/dokument/afs/afs2003_03.pdf

Räddningsverket :    http://www.msb.se

Elsäkerhetsverket :  http://www.elsakerhetsverket.se